Podgorica

Za sada, u ovoj sekciji imamo podatke koji se odnose na visinu i strukturu neizmirenih obaveza lokalnih samouprava. Stoga, podatke treba uzeti sa rezervom jer još uvjek ne daju preciznu sliku ukupnog duga opština. Neizmirene obaveze su zapravo neizmirena plaćanja budžeta i budžetskih korisnika, koje rezultiraju iz prošlih transakcija ili događaja, odnosno obaveze koje nijesu plaćene u ugovorenom roku.

Saznajte više o strukturi neizmirenih obaveza opštine Podgorica